vereniging
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Op Prinsjesdag 2007 is de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, NVKA, opgericht. De oprichting is een reactie op ontwikkelingen van de klinische arbeidsgeneeskunde, waaronder de oprichting van klinische centra voor arbeidsrelevante zorg (PMA, EMcare, ACAG, NKAL, enz.) en een groeiende belangstelling onder medisch specialisten voor de factor arbeid. De NVKA wil de klinische arbeidsgeneeskunde stimuleren, zoals wetenschappelijke onderbouwing en bevorderen en bewaken van een adequate uitoefening.

In de visie van de NVKA behoort klinische arbeidsgeneeskunde tot de reguliere gezondheidszorg. Klinische arbeidsgeneeskunde heeft een toegevoegde waarde in de ketenzorg voor werkenden maar ook voor niet-werkenden die op enigerlei wijze werkzaamheden verrichten of willen gaan verrichten. De klinische arbeidsgeneeskunde maakt deel uit van de geïntegreerde gezondheidszorg en slaat een brug tussen arbozorg en klinische zorg.


U kunt u als lid opgeven via het aanmeldingsformulier.
Stacks Image 61

NVKA Bestuur

Theo Senden

Voorzitter en portefeuille Externe Vertegenwoordiging & Algemene Zaken
Stacks Image 183
Ik ben Theo Senden, voorzitter van de NVKA sinds de voorjaarsvergadering van 2023.
Sinds 1985 ben ik werkzaam als bedrijfsarts en na de opleiding bij SGBO in 1989 ook als zodanig geregistreerd. Van 1985 tot 2000 was ik, naast het uitvoerende bedrijfsartsenwerk bij de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit), aangesteld als docent en onderzoeker bij de Faculteit Medische Wetenschappen en betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum Gezondheidswetenschappen (later: Biomedische Wetenschappen). Daarna wisselde ik het onderwijs en onderzoek in voor een managementrol bij de vorming van één interne Arbo- en Milieudienst voor de universiteit en het academisch ziekenhuis (nu Radboudumc). Van 2009 tot 2014 was ik directeur van deze dienst en tevens beleidsdirecteur Arbo & Milieu van de universiteit en het universitair medisch centrum.
 
Sinds 2014 ben ik, nog steeds naast de bedrijfsartspraktijk, actief als kwartiermaker arbeidsgerichte zorg / klinische arbeidsgeneeskunde in het Radboudumc met als opdracht om deze zorginnovatie te ontwikkelen en te werken aan structurele inbedding en financiering.
 
In 2016 ben ik ook in de praktijk gaan werken als klinisch arbeidsgeneeskundige en wel bij de polikliniek voor vasculaire Neurologie in de nazorg voor Young Stroke patiënten. Later legde ik me ook toe op de infectieziekten, eerst als klinisch arbeidsgeneeskundige bij de nazorgpoli voor Covid-patiënten en kort daarna ook bij het expertisecentrum Lyme van het Radboudumc.
Als lid van het ‘Young Stroke’-behandelteam participeerde ik in een door ZON MW (Juiste Zorg op de juiste plek) gesubsidieerd project in de regio Arnhem-Nijmegen gericht op arbeidsgerichte zorg voor Young Stroke patiënten in een transmuraal, domein overstijgend netwerk. Dit succesvolle project heeft geleid tot een blijvend netwerk, waarin ik nu participeer en aan een overdraagbare blauwdruk werk voor andere ziektebeelden en andere regio’s.
 
Binnen het Radboudumc ben ik lid van een vakgroep die inmiddels bestaat uit vijf klinisch arbeidsgeneeskundigen, die werkzaam zijn in behandelteams voor tien verschillende patiëntgroepen.
 
Namens de NVKA ben ik lid van de projectgroep die in opdracht van de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie NL een generieke module Arbeid voor medisch-specialistische richtlijnen ontwikkelt.
 
Ik ben betrokken bij het voorbereiden van een door de ministeries van SZW en VWS samen met de NVAB, de NVKA en het Radboudumc geïnitieerd project, gericht op het opstellen van de routekaart naar structurele financiering van klinisch-arbeidsgeneeskundige zorg voor kankerpatiënten. De bedoeling is dat ik de rol van projectleider daarin krijg.
 
Tenslotte is nog te vermelden dat ik in het verleden voorzitter ben geweest van de Centrale Commissie Nascholing (CCN) van de NVAB en tot voorjaar 2023 voorzitter was van de Commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (CRoW) van de NVAB.

Cobi Oostveen

Secretaris / vice-voorzitter en voorzitter BACO-Platform

Stacks Image 86
Cobi Oostveen volgde na haar studie geneeskunde in Groningen, de tropenopleiding. Zij werkte van 1991 tot en met 1997 als tropenarts in Tanzania. Terug in Nederland is ze gaan werken bij een arbodienst en volgde de opleiding tot bedrijfsarts aan de SGBO in Nijmegen.

In het verleden heeft ze bij een externe arbodienst gewerkt en later bij een grote interne arbodienst. Dit is ze gaan combineren met werkzaamheden als zelfstandig bedrijfsarts. Sinds 2017 werkt ze volledig als zelfstandig bedrijfsarts.

In 2012/2013 heeft ze aan de NSPOH de opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO) gevolgd. Een BACO is een bedrijfsarts met extra expertise rond het thema kanker en werk, werkzaam op het snijvlak van de eerste en tweede lijn, naast de klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) oncologie, die veelal alleen in de tweede lijn werkt. Als bedrijfsartsconsulent oncologie wil Cobi het aanspreekpunt zijn voor collegae, werkgevers, medewerkers en zorgverleners betreft het thema ‘kanker en werk’. De specifieke problematiek waarmee mensen met kanker te maken krijgen, vraagt een stukje extra expertise. Met de vormgeving van de functie van de BACO/KAG oncologie is die expertise beschikbaar. Cobi verzorgt regelmatig workshops en presentaties voor Intermezzo (centrum voor leven met en na kanker Zwolle), patiëntenverenigingen, zorgprofessionals, collegae en werkgevers.

In 2013 hebben de BACO ’s het ‘Platform bedrijfsartsconsulenten oncologie’ opgericht. Sinds medio 2014 is zij voorzitter van dit Platform en vertegenwoordigt deze groep binnen de NVKA.
Ze is lid van de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar ze voorzitter is van de werkgroep werk.
Tevens vertegenwoordigt ze de NVKA in het Nederlands Kanker Collectief. Ze heeft meegewerkt aan het opstellen van de Nederlands Kanker Agenda en maakt deel uit van het versnellingsteam wat werkt aan de vormgeving van de doelen op Werk en kanker.
Namens de NVKA participeert Cobi in de stuurgroep van het project “Verkenning en ontwikkeling van een klinisch-arbeidsgeneeskundig / arbeidsgericht zorgmodel”
Tenslotte werkt ze iom verschillende partijen aan een nieuw competentieprofiel voor de BACO/KAG oncologie.

Gilbert Wijntjens

Penningmeester

Gilbert Wijntjens volgde de opleiding arts-klinisch onderzoeker (A-KO) aan de Maastricht University. Hij is gepromoveerd op het onderwerp intracoronaire fysiologie bij de afdeling cardiologie van het Amsterdam UMC locatie AMC. Hij verdedigde in 2020 zijn proefschrift getiteld: Intracoronary pressure and flow measurements for diagnosing myocardial ischemia. In 2020 is hij gestart met de opleiding tot bedrijfsarts bij Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) te Utrecht. Momenteel is Gilbert 2 dagen per week werkzaam als arts in opleiding tot bedrijfsarts bij Human Capital Care B.V. en 3 dagen per week werkzaam als arts-onderzoeker en klinisch arbeidsgeneeskundige in opleiding op het gebied hart- en vaatziekten bij de Polikliniek Mens en Arbeid. Hij zal zijn opleiding in Mei 2024 afronden. Het is mijn doel/visie om de klinische arbeidsgeneeskunde een prominente plek te geven in de (arbo)zorg van medewerkers.

Hanna Kuiper-van der Valk

Portefeuille Arbocuratieve Samenwerking

In 2011 ben ik afgestudeerd als arts aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Hierna ben ik gaan promoveren bij de allergologie in het Erasmus Medisch Centrum (EMC). Na 4 jaar onderzoek doen, ben ik aangenomen voor de opleiding Longziekten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland (FGV). Naast mijn opleiding tot longarts werk ik aan wetenschappelijk onderzoek in postdoc positie en begeleid ik meerdere promovendi.
Mijn focus ligt op de obstructieve longziekten in relatie tot blootstellingen. Elke week doe ik de gespecialiseerde poli werkgerelateerde longziekten in ons kenniscentrum Werk En Longen (WEL-010). Dit centrum maakt gebruik van de netwerkstructuren van het expertise centrum Astma, COPD en Allergie van het SFG en expertise centrum ILD Erasmus MC. We werken in WEL-010 nauw samen met een multidisciplinair overleg (MDO) met de aanwezigheid van een gespecialiseerde longartsen, longverpleegkundige, KNO-arts, dermatoloog, bedrijfsarts en arbeidshygiënist.
Naast patiëntenzorg en wetenschap geef ik in het hele land scholing op het gebied van werkgerleateerde longziekten.

Bertus Robeer

Portefeuille Communicatie, PR en Ledenwerving

Stacks Image 221
Bertus Robeer (1956) is bedrijfsarts – klinisch arbeidsgeneeskundige en is gespecialiseerd in (complexe) hartproblematiek. Hij werkt als bedrijfsarts bij HumanCapitalCare. Hij heeft naast expertise op het gebied van hart- en vaatziekten expertise op het gebied van longziekten, inspanningsfysiologie, beroepskeuringen (vb. chauffeurskeuringen, brandweer- en ambulance keuringen, werken verontreinigde grond, asbest), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en arbeidstoxicologie. Hij is sinds 2011 voorzitter van de Autorisatiecommissie Richtlijnen van de NVAB.
Hij is visitator NVAB en praktijkopleider Sociale Geneeskunde bij SGBO. Hij is lid van de Contact Groep Chemie en de Geschiktheidsraad van het CBR. Hij is daarnaast op projectbasis werkzaam als docent en als adviseur.

Thomas Rustemeyer

Portefeuille Wetenschap

Stacks Image 226
Thomas Rustemeyer (1967) is hoogleraar dermato-allergologie en arbeidsdermatologie aan het VUmc in Amsterdam; sinds het samenvoegen van de twee academische centra in Amsterdam werkzaam op de locatie Meibergdreef. Zijn opleiding tot dermatoloog begon hij aan de kliniek van Peter Frosch in Dortmund, Duitsland, waar zijn belangstelling voor arbeidsgebonden huidklachten gewekt werd. Met het voortzetten van zijn opleiding op de afdeling dermatologie van het VUmc verdiepte hij zijn kennis en interesse in op dit aandachtsgebied. Sinds zijn leermeester Derk Bruynzeel in 2008 met emeritaat ging volgde hij prof. Bruynzeel als hoofd van de unit dermato-allergologie & arbeidsdermatologie op. In de hierop volgende jaren kon de afdeling verder groeien en werd tot een van de grootste afdelingen in Europa. Hij is actief in diverse Europese en nationale wetenschappelijke verenigingen en werkgroepen. Hij is auteur van meer dan 100 publicaties en principal editor van het driedelige standaardwerk van beroepsgebonden huidklachten “Kanerva’s Occupational Skin Diseases”.

Vacature

Portefeuille Beroepsuitoefening en Opleiding

Oud-bestuursleden

Leo Elders, Erevoorzitter

Stacks Image 215
Leo Elders (1959) was 16 jaar docent bedrijfsgezondheidszorg aan het ErasmusMC, Rotterdam en promoveerde in 2003 op het onderwerp Work related musculoskeletal disorders in scaffolders.

Van oktober 2004 tot april 2008 was hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs-geneeskunde (NVAB) met portefeuille wetenschap en van 2007 tot 2010 voorzitter van de Autorisatie Commissie Richtlijnen. Hij was naast Gert van der Laan in 2007 de medeoprichter van de NVKA.

Als onderzoeker en redacteur van meerdere tijdschriften schreef hij meer dan honderd artikelen. Ook innovatie is een thema's dat hem erg aan het hart ligt. Zo ontwikkelde hij een schouderbeschermer voor steigerbouwers en militairen. Ook ligt er een groot interesse in de ontwikkeling van nieuwe multidisciplinaire richtlijnen. Immers door multidisciplinaire zorg wordt het beste resultaat behaald. Dat sluit goed aan bij de kernthema’s van de NVKA. Hij was naast bestuurslid sinds 2011 voorzitter van de NVKA en heeft in 2023 het voorzitterschap overgedragen aan Theo Senden. Eind 2023 is hij teruggetreden als bestuurslid van de NVKA om ruimte te hebben voor andere interesses.

Leo is vanwege zijn lange staat van dienst en zijn bijzondere verdiensten als mede-oprichter, bestuurslid en voorzitter van de vereniging tijdens de Algemene Ledevergadering op 5 april 2024 met algemene stemmen benoemd tot eerste erevoorzitter van de NVKA.

Teake Pal

Stacks Image 171
Teake Pal is sedert 2000 bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) werkzaam als beroepsziekte specialist en klinisch arbeidsgeneeskundige. Hiervoor was gedurende vele jaren bedrijfsarts bij AKZO Emmen. Hij is gepromoveerd op een bedrijfsgeneeskundige studie over de problematiek van beroepslongaandoeningen bij AKZO Emmen. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn arbeidstoxicologie, beroepslongaandoeningen, relatie werkfactoren en hart-vaatziekten en gezondheidaspecten van werken in de ploegendienst. Hij is in het verleden voorzitter geweest van de Contact Groep Chemie en de Commissie Onderzoek Chemische Belasting (OCB) van het Min SZW en maakte deel uit van commissies van de Gezondheidsraad over immunotoxicologie, preventie van werkgerelateerde allergieën en over blootstellingsregistratie en gezondheidsbewaking bij het werken met nanodeeltjes. Hij is lid van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad, van de commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (CROW) van de NVAB en lid van het bestuur van de sectie Arbeidstoxicologie van de Ned. Ver Toxicologie (NVT).

David Bruinvels

Stacks Image 104
David Bruinvels (1962) is bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in de oncologie. In 1995 promoveerde hij op het proefschrift: “Follow-up of patients with colorectal cancer”. Hij is vanaf 2009 verbonden als senior onderzoeker en klinisch arbeidsgeneeskundige aan de Polikliniek Mens en Arbeid en het Coronel Instituut voor Arbeid en gezondheid van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Sinds 2010 is hij verder als klinisch arbeidsgeneeskundige verbonden aan de Polikliniek Werk en Borstkanker van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam. In 2011 heeft hij samen met de NSPOH de opleiding voor bedrijfsartsen tot bedrijfsartsconsulent oncologie ontwikkeld en geïnitieerd.

Derk Bruynzeel

Stacks Image 108
Derk Bruynzeel (1943) is emeritus hoogleraar arbeidsdermatologie en was van 1985 tot 2008 hoofd van de unit dermato-allergologie & arbeidsdermatologie van het VUmc in Amsterdam. Samen met prof. P.J. Coenraads (UMCG, Groningen) was hij oprichter van NECOD, het Nederlands Kenniscentrum voor ArbeidsDermatologie. Hij promoveerde in 1983 op het proefschrift ”Angry Back or Excited Skin Syndrome”, een dermato-allergologisch onderwerp. Hij was actief in diverse europese werkgroepen en verenigingen. Sinds zijn pensionering, eind 2008, is hij actief als consulent op het gebied van werkgebonden huidaandoeningen en contacteczeem.

Gert van der Laan

Stacks Image 112
Gert van der Laan (1947), klinisch arbeidsgeneeskundige/ consultant arbeid en gezondheid is verbonden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (AMC, Amsterdam). Hij is hoofd van het landelijk Solvent Team-project voor de beoordeling en begeleiding van patiënten met Chronische Toxische Encephalopathie.

Zijn expertiseterreinen zijn: beroepsneurologische aandoeningen, kanker door werk en internationale beroepsziekteregelingen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, is lid van verschillende Europese werkgroepen over beroepsziekten en onafhankelijk lid van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER.

Harma Stenveld

Stacks Image 117
Harma Stenveld (1963) is dermatoloog sinds 1993. Zij volgde haar opleiding tot dermatoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De vruchtbare bodem voor belangstelling voor de allergologie werd daar door Derk Bruynzeel gelegd. Van 1993 tot 2005 was zij als algemeen dermatoloog werkzaam in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.

In 2005 kwam zij als arbeidsdermatoloog naar het Centrum Huid en Arbeid in Velp. In 2010 nam ze dit expertisecentrum, waaronder ook de Kapperspoli, over.

Kennis van het beroep én de huidaandoeningen die daaruit kunnen ontstaan, of daardoor beïnvloed kunnen worden, is haar specialiteit. Natuurlijk met uiteindelijk doel de werknemer in het eigen vak aan de slag te houden. Zij is lid van de Arbo-ExpertGroup Dermatologie.

Roy Gerth van Wijk

Stacks Image 267
Roy Gerth van Wijk (1953), internist-allergoloog is als hoogleraar Allergologie verbonden aan het Erasmus MC. Sinds 1997 is hij hoofd van de sector/voorheen afdeling Allergologie.
Van 1996 tot 2002 was hij voorzitter van de Ned Vereniging voor Allergologie. Van 2001 tot 2011 was hij lid van het bestuur van de EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Deze organisatie leidde hij als president van 2007-2009. Sinds december 2011 is hij lid van het bestuur van de WAO (World Allergy Organisation). Hij promoveerde in 1991 op het proefschrift "Nasal hyperreactivity". Occupational allergy is een van de speerpunten van de sector Allergologie. In dat kader hebben diverse promotie-onderzoeken plaatstgevonden. Tevens, is hij lid van diverse internationale consensusgroepen op dit terrein. Tot slot richtte hij de arbopoli CALHAR, Centrum voor Arbeidsgerelateerde Luchtweg-, Huid-, Allergologische aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam op.
Dit is een samenwerkingsverband tussen Allergologie, Dermatologie, Longziekten en Klinische Arbeidsgeneeskunde.

Jaarplannen en jaarverslagen

Jaarplan 2023 NVKA [download]

Jaarverslag 2022 NVKA [download]
Jaarplan 2022 NVKA [download]

Jaarverslag 2021 NVKA [download]
Jaarplan 2021 NVKA [download]

Jaarverslag 2020 NVKA [download]
Jaarplan 2020 NVKA [download]

Jaarverslag 2019 NVKA [download]

Missie Visie Doelstellingen

NVKA Missie
Het bevorderen van de klinische arbeidsgeneeskunde in de ruimste zin van het woord. De vereniging streeft naar een wetenschappelijke onderbouwing van de klinische arbeidsgeneeskunde en naar het bevorderen en bewaken van een adequate uitoefening van de klinische arbeidsgeneeskunde.

NVKA Visie
De klinische arbeidsgeneeskunde behoort tot de reguliere gezondheidszorg. Klinische arbeidsgeneeskunde heeft een toegevoegde waarde in de ketenzorg voor werkenden maar ook voor niet-werkenden die op enigerlei wijze werkzaamheden verrichten of willen gaan verrichten. De klinische arbeidsgeneeskunde maakt deel uit van de geïntegreerde gezondheidszorg. Het slaat een brug tussen de arbozorg en klinische zorg en is in die zin een verbindend element in de gezondheidszorg waar het gaat om de relatie tussen arbeid en gezondheid. Het geeft invulling aan een zorgvraag van vooral werkenden die door geen enkel ander zorgaanbod wordt gedekt.


NVKA Doelstellingen
Bevorderen van diagnostiek en behandeling van arbeidsgerelateerde aandoeningen zowel op individueel als op populatieniveau.

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, zorgvernieuwing en professionele ontwikkeling van de klinische arbeids-geneeskunde.

Vergroten van de betrokkenheid bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en ontwikkelen van monodisciplinaire klinisch arbeidsgeneeskundige kennisproducten als mede het bevorderen van de toepassing daarvan.

Ontwikkelen van een eigen identiteit binnen de zorg.

Bevorderen van samenwerking met andere (beroeps)verenigingen in de zorg zowel nationaal als internationaal.
Stacks Image 149

Oprichting NVKA

Waarom een nieuwe vereniging?
Positieve ontwikkelingen ten aanzien van de klinische arbeidsgeneeskunde in Nederland, waaronder de oprichting van (top-) klinische centra voor arbeidsrelevante zorg (PMA, EMcare, NKAL, ACAG etc.) en een groeiende belangstelling onder met name medisch specialisten voor de factor arbeid.

Wat is klinische arbeidsgeneeskunde?
Klinische arbeidsgeneeskunde is het domein binnen de geneeskunde waarin structureel gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis in een reguliere klinische of transmurale setting voor patiënten, waarbij de factor arbeid relevant is voor diagnostiek, behandeling en/of prognose.

Wie kan lid worden van de NVKA?
Iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische arbeidsgeneeskunde, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en andere disciplines (arbeids- en organisatiepsychologen, arbeidshygienisten etc.) kan lid worden tegen een geringe jaarlijkse contributie.

Waar meld ik mij aan?
U kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier.
Stacks Image 157

NVKA contact gegevens

Correspondentieadres | Secretariaatsbureau NVKA
Bernie Duivens
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
040 - 20 94 035
secretariaat@nvka.nl


Contactpersoon Bestuur:
Theo Senden (voorzitter)
06 - 0611724044
info@nvka.nl