arbeidsgericht zorgmodel
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Nieuwsbrief mei 2024

Project i.o.v. Ministerie SZW van start‘Ontwikkeling Klinisch-Arbeidsgeneeskundig / Arbeidsgericht zorgmodel Oncologie’


Aanleiding en achtergrond


Motie Van Weyenberg
Aanleiding voor het project ‘Verkenning en ontwikkeling van een klinisch-arbeidsgeneeskundig / arbeidsgericht zorgmodel Oncologie’ is de kamerbreed gedragen motie Van Weyenberg c.s., toen nog als tweede kamerlid van D’66 . De motie verzoekt de regering, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 met een voorstel te komen hoe de klinische arbeidsgeneeskundige zorg in meer ziekenhuizen integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere oncologische zorg en hoe deze zorg daarvoor passend kan worden gefinancierd.
Generieke Module Arbeidsparticipatie
In het project wordt voortgebouwd op de recent door een breed samengestelde werkgroep onder auspiciën van het Kennis Instituut Medisch Specialisten (KIMS) ontwikkelde Generieke Module Arbeidsparticipatie voor medisch-specialistische richtlijnen (publicatie mei 2024). Dit ook tegen de achtergrond van het standpunt van het Zorg Instituut, dat behandeling gericht op herstel van functioneren en (arbeids)participatie verzekerde zorg is.


Project


Doel/beoogde uitkomst
De beoogde uitkomst van het project is een beschrijving van een breed gedragen klinisch-arbeidsgeneeskundig/arbeidsgericht zorgmodel, een bijpassend scenario voor bekostiging / financiering en een implementatieplan voor het zorgmodel.

Projectorganisatie
Het ministerie van SZW heeft aan de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgenees-kunde (NVKA) opdracht verstrekt om het project uit te voeren. De NVKA heeft voor de uitvoering een samenwerkingsverband gevormd met het Kennis Instituut Medisch Specialisten (KIMS) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Het projectteam bestaat uit:
Drs. Theo Senden, projectleider (NVKA), Dr. Sietske Tamminga, projectonderzoeker (AUMC, vanaf 1 juni 2024), Yvette Jansen, projectassistent, Dr. Dunja Dreessen, senior adviseur (KIMS) en Dr. Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB. Daarnaast zijn als projectadviseur aangezocht: Prof. dr. Rosella Hermens (implementatie van zorginnovatie in de Oncologie en prof. dr. Patrick Jeurissen (bekostiging en toegankelijkheid van zorg), beiden Radboudumc.
Er is ook een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van o.a. beroepsverenigingen van professionals uit het zorg- en bedrijfsgezondheidszorgdomein, van patiëntenverenigingen, verenigingen van Ziekenhuizen en UMC’s. Namens de NVKA participeert Cobi Oostveen in de stuurgroep en Boyd Thijssens vertegenwoordigt de NVAB.

Fasering en looptijd
Fase 1 (dec. 2023 – sept. 2024)
Verkenning en ontwikkeling van het zorgmodel
In deze fase voert het projectteam desk- en literaruurresearch uit en worden interviews en focusgroepgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van vele stakeholders in het zorg-, arbeids-/bedrijfsgezondheidszorg-, en het sociale domein

Fase 2 (okt. 2024 – jul. 2025)
Verkenning en beschrijving van bekostigingsscenario’s
Op basis van de in fase 1 verzamelde informatie en aanvullend onderzoek over bekostigingsaspecten worden passende scenario’s voor bekostiging verkend en beschreven.

Fase 3 (aug. 2025 – dec. 2025)
Uitwerking zorgmodel, passend bekostigingsscenario en implementatieplan
In deze fase worden het zorgmodel en het meest passende scenario voor bekostiging uitgewerkt en een implementatieplan opgesteld.


Stand van zaken

Het projectteam en de stuurgroep zijn samengesteld en opgestart en het onderzoek en de interviews lopen. De in het project gehanteerde uitgangspunten, begrippen en de scope van het project zijn vastgesteld. Ook zijn de bekostigingsaspecten en andere aspecten die van belang zijn voor het implementatieplan in beeld gebracht.
De eerste contouren van een (mogelijk) passend arbeidsgericht zorgmodel worden zichtbaar. Duidelijk is dat dit moet aansluiten bij de dominante ontwikkelingen in het zorgstelsel voortkomend uit het Integraal Zorg Akkoord. Dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van regionale, ‘lijnloze’ en domeinoverstijgende samenwerking van alle betrokken instanties en professionals in het zorgdomein, het arbeids-/arbodomein en het sociale domein (uitvoering Participatiewet).

Invitational conference

Tijdens een invitational conference op 25 juni, die wordt geopend door demissionair minister Karien van Gennip van SZW, worden aan de stakeholders uit deze domeinen de eerste contouren van het zorgmodel en de bekostigingsaspecten gepresenteerd. Hun reactie wordt gevraagd en ze gaan ‘domeinoverstijgend’ met elkaar in gesprek over knelpunten en oplossingen vanuit de verschillende perspectieven. Met de uitkomsten daarvan wordt het zorgmodel verder uitgewerkt.
Het programma van de invitational conference en de toelichting staan ter informatie op de website van de NVKA (Arbeidsgericht zorgmodel (nvka.nl)).
N.B. Zoals de benaming aangeeft is de invitational conference uitsluitend bedoeld voor genodigden.
Als je vragen hebt over het project en/of de invitational conference kun je mailen naar info@nvka.nl (t.a.v. Theo Senden, projectleider).
Het bestuur organiseert na de zomer voor belangstellenden een online ‘bijpraatsessie’ met de projectleider. Je kunt je belangstelling al kenbaar maken d.m.v. een mail aan secretariaat@nvka.nl.

Ter informatie

Hier de link naar het programma en de toelichting op het programma van de Invitational Conference.

NVKA contact gegevens

Correspondentieadres | Secretariaatsbureau NVKA
Bernie Duivens
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
040 - 20 94 035
secretariaat@nvka.nl


Contactpersoon Bestuur:
Theo Senden (voorzitter)
06 - 0611724044
info@nvka.nl