informatie
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Nieuwsbrief

Een onregelmatig aantal keer per jaar verschijnt de NVKA nieuwsbrief.
Beste NVKA-lid,
 
Recent hebben we je opgeroepen om je stem uit te brengen over het project Verkenning en ontwikkeling klinisch arbeidsgeneeskundig zorgmodel (en financiering).
 
Er was op woensdag 20 september inderhaast een online informatiebijeenkomst georganiseerd, waaraan 4 leden hebben deelgenomen.
Voor de sluiting van de stemronde afgelopen vrijdag 22 september hadden 75 leden (= 63%) hun stem uitgebracht met de volgende uitkomst:
74 stemmen vóór
1 stem tegen.
 
Daarmee heeft het bestuur ruim voldoende steun gekregen om de verplichtingen, die bij het project komen kijken als hoofdopdrachtnemer -samen met NVAB en KIMS- aan te kunnen gaan.
De voorbereidingen voor de formele inschrijving voor de projectopdracht zijn in volle gang. De deadline is donderdag a.s. 28 september om 12 u.
Volgens planning kan het project dan 23 oktober van start gaan als de inschrijving wordt geaccepteerd en de handtekeningen zijn gezet.
 
Dank aan allen die een stem hebben uitgebracht!
We houden jullie op de hoogte van de uitkomst van de inschrijving en bij een -te verwachten- positieve uitkomst zullen we periodiek over voortgang en resultaten aan jullie rapporteren. OP de volgende ALV, waarschijnlijk in januari, staat het project uiteraard ook op de agenda.
 
N.B. rest me om ons congres op 6 oktober nog eens onder jullie aandacht te brengen! Komt allen!
 
 
Namens het bestuur,
 
Met hartelijke groet,
 
Theo F. Senden
klinisch arbeidsgeneeskundige / bedrijfsarts (BIG: 99023850501)
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

NVKA Nieuwsbrief 2022 nr 2

NVKA Nieuwsbrief 2022 nr 1

NVKA Nieuwsbrief 2021 nr 2

NVKA Nieuwsbrief 2021 nr 1

NVKA Nieuwsbrief 2020 nr 3

NVKA Nieuwsbrief 2020 nr 2

NVKA Nieuwsbrief 2020 nr 1

NVKA Nieuwsbrief 2019 nr 1

NVKA Nieuwsbrief 2018 nr 3

NVKA Nieuwsbrief 2018 nr 2

NVKA Nieuwsbrief 2018 nr 1

NVKA Nieuwsbrief 2017 nr 3

NVKA Nieuwsbrief 2017 nr 2

NVKA Nieuwsbrief 2017 nr 1

Terugblik ledenvergadering 13-1-2017
Op 13-1-2017 werd in het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort de ledenvergadering 2016 gehouden. Daarna werd in het wetenschappelijke gedeelte ingegaan op de determinanten van volksgezondheid, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkvermogen, arbeidsparticipatie en chronisch zieken.

Aan alle aanwezigen werd het rapport Kennissynthese Werk(en) is gezond [download pdf] verstrekt dat onder auspiciën van Prof. dr. ir. Lex Burdorf werd opgesteld in oktober 2016. Overigens werd op de valreep bekend dat de AbSg deze middag heeft geaccrediteerd met 2 punten.

Targets voor 2017
Voor de ledenvergadering en het wetenschappelijk gedeelte hadden zich 25 leden ingeschreven. Uiteindelijk bezochten 21 leden het totale programma. Er werd met name gediscussieerd over de ontwikkelingen die het bestuur noodzakelijk acht om in dit jubileumjaar de klinische arbeidsgeneeskunde verder op de kaart te zetten.
  • Ten eerste zal een profiel van de klinisch arbeidsgeneeskundige arbeidsrevalidatie worden ontwikkeld en daarnaast een profiel van de klinisch arbeidsgeneeskundige allergologie/arbeidsder-matologie. Daarvoor zal echter geld beschikbaar moeten worden gesteld en daarover zullen de leden separaat worden geraadpleegd in een mailstemming.
  • Ten tweede wil het bestuur ook dat de politiek zich uitspreekt over de plaats van de klinisch arbeidsgeneeskundige in het zorgstelsel. Daarom wil het bestuur een burgerinitiatief starten. Hierover worden de leden nog uitgebreid geïnformeerd in de komende nieuwsbrieven.
  • Ten derde is besloten om de contributie met € 5 te verhogen naar € 55 per jaar.

Jubileumcongres 13-10-2017
Het jubileumcongres van de NVKA zal dit jaar worden gehouden op 13-10-2017 in Cultuur en Congres-centrum Antropia in Driebergen. Noteer deze datum vast in uw agenda. Het onderwerp wordt nog nader uitgewerkt. Het thema zal zijn chronisch ziekten en werk met aandacht voor
Stacks Image 87
Jubileumjaar 2017
Het is dit jaar een memorabel jaar want 10 jaar geleden, op 18-9-2007, werd de NVKA officieel opgericht. De vereniging telt op dit moment 166 leden en mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Het bestaansrecht zou het bestuur graag verder onderstreept zien met een plaats voor de klinisch arbeids-geneeskundige in het zorgstelsel. Alle inspanningen zullen dit jaar zijn gericht om dit doel te bereiken. Na de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 zal blijken of een nieuwe regering de ondersteuning zal bieden die daarvoor noodzakelijk is. Het bestuur zal zich daarvoor in 2017 zeer actief gaan inzetten.

Namens het bestuur van de NVKA
Leo Elders, Cobi Oostveen, Thomas Rustemeyer, Roy Gerth van Wijk en Teake Pal

NVKA Nieuwsbrief 2016 nr 4

Ledenvergadering 2016 wordt gehouden op 13-1-2017
In de laatste nieuwsbrief nr. 3 werd u geattendeerd op de komende ledenvergadering. Wij had-den die graag gehouden in december dit jaar. In het verleden werd deze namelijk gecombi-neerd met de Heijermanslezing. Helaas was het agenda technisch niet mogelijk om dit in de-cember te realiseren. Daarom heeft het bestuur de ledenvergadering verplaatst naar vrijdag-middag 13 januari. De locatie ligt redelijk centraal in Nederland. Het betreft het Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort. Er is voldoende gelegenheid om te par-keren in de omgeving van deze locatie en natuurlijk is het makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (zie foto).

Wij hebben besloten de ledenvergadering te combineren met een wetenschappelijk gedeelte.

Het middagprogramma zal daarom grotendeels worden verzorgd door Prof. dr. ir. A (Lex) Burdorf, hoogleraar determinanten van Volksgezondheid. Erasmus MC Rotterdam. Hij zal in-gaan om de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg in relatie tot arbeid. Daarbij zullen elementen als duurzame inzetbaarheid, werkvermogen, arbeidsparticipatie en chronisch zieken kernwoorden zijn. Ook de positie van de klinisch arbeidsgeneeskunde in het zorgmodel zal aandacht krijgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:00-12:30 uur ontvangst, registratie en lunch
12:30-13:30 uur ledenvergadering
13:30-13:40 uur pauze
13:40-14:40 uur presentatie deel 1: Prof. dr. ir. Lex Burdorf
14:40-14:55 uur pauze (koffie en thee)
14:55-15:55 uur presentatie deel 2: Prof. dr. ir. Lex Burdorf
15:55-16:00 uur afsluiting

De ledenvergadering en het wetenschappelijke gedeelte zijn gratis toegankelijk. U kunt zich alvast aanmelden op de website van de NVKA. www.nvka.nl . Meld u aan via de link: http://www.nvka.nl/formulier/aanmeldenalv.html. Er is accreditatie aangevraagd voor het middaggedeelte. Graag zien wij u allen op 13 januari op de ledenvergadering.

Namens het bestuur van de NVKA
Leo Elders, Cobi Oostveen, Thomas Rustemeyer, Roy Gerth van Wijk en Teake Pal

NVKA Nieuwsbrief 2016 nr 3

Terugblik ledenvergadering 17-6-2016
Op de laatste ledenvergadering in Amsterdam hebben de leden twee nieuwe bestuursleden gekozen waardoor het bestuur van de NVKA weer voltallig is. De twee nieuwe leden zijn: Prof. dr. Thomas Rustemeyer, hoogleraar dermato-allergologie en arbeids-dermatologie aan het VUmc in Amsterdam en Cobi Oostveen, bedrijfsarts en voorzitter Platform bedrijfsartsen-consulten oncologie (BACO). Voor hun CV verwijs ik naar de website van de NVKA, www.nvka.nl.

De overige bestuursleden zijn dr. Teake Pal, klinische arbeidsgeneeskundige, Prof. dr. Roy Gerth van Wijk, hoogleraar allergologie ErasmusMC, penningmeester en dr. Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, voorzitter NVKA.

Tijdens de ledenvergadering is er voor gekozen om het profiel van de klinisch arbeidsgeneeskundige verder uit te breiden met een beschrijving van de klinisch arbeidsgeneeskundige werkzaam in de arbeidsrevalidatie. Daar zal het komende jaar verder aan worden gewerkt. Ook zal getracht worden om hiervoor een opleiding te ontwikkelen. Een en ander zal weer in handen worden gegeven aan een commissie die nog zal worden benoemd.

Terugblik 9-de jaarcongres Allergie en werk op 7-10-2016
Het congres werd gehouden bij NDC den Hommel in Utrecht. In totaal bezochten 70 collega’s het congres, waaronder allergologen en dermatologen. De waardering voor dit congres met 8 sprekers waaronder 2 hoogleraren was zeer goed.

Eerst werd een introductie verzorgd over allergie en werk. Daarna werden de thema’s allergie en beroepsgebonden longaandoeningen, allergie en beroepsgebonden dermatologische aandoeningen en omgevingsfactoren en werk, waaronder Chroom 6 blootstelling behandeld.

De dag die qua weer wat somber begon eindigde in zonneschijn, een reflectie van de goede sfeer die er overigens de hele dag heerste. Voor volgend jaar beraadt het bestuur zich weer op een nieuw jaar-congres maar dan is het tevens een jubileumjaar voor de NVKA. Het is dan precies 10 jaar geleden dat het werd opgericht. Tijdens de komende ledenvergadering in december, een datum is nog niet bekend, zullen de leden zich kunnen uitspreken over het onderwerp van dit 10-de jaarcongres in 2017.

Klinische Arbeidsgeneeskunde (niet) in de nieuwe Arbowet 2016
Kon het bestuur recent nog melden dat minister Asscher zijn best zou doen om aandacht te geven aan de klinische arbeidsgeneeskunde, in de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet is hier echter niets over terug te vinden.. De NVKA en de klinisch arbeidsgeneeskundigen hebben dus helaas de regering nog niet aan hun zijde weten te krijgen. Er is nog enige hoop gevestigd op het amendement dat is aangeno-men van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal.

Zij stellen dat: Overwegende dat bij ziekte niemand alleen patiënt of werknemer is, maar beiden en dat werk een belangrijk deel uitmaakt van het leven van mensen en werken helpt bij herstel etc. arbo-curatieve samenwerking belangrijk is maar nog onvoldoende van de grond komt.
Zij verzoeken daarom de regering een werkprogramma te ontwikkelen waarbinnen de curatieve zorg en de arbeidsgeneeskundige zorg samenwerken aan het voorkomen van langdurige arbeidsuitval, wat leidt tot minder ziekteverzuim van werknemers en daarmee ook tot minder lasten voor de werkgever. De Kamer wordt over de voortgang voor 1 februari 2017 geïnformeerd.

Het bestuur zal contact opnemen met de twee genoemde Kamerleden om hen te informeren over het belang van klinisch arbeidsgeneeskundige zorg als onderdeel van de arbo-curatieve samenwerking.
Over het vervolg zult u op de ledenvergadering in december nader worden geïnformeerd.

Portfolio’s leden op de website
Een van de leden van de NVKA heeft het bestuur geattendeerd op het feit dat er nog steeds geen portfolio’s van individuele leden zijn geplaatst op website.
De voorzitter heeft het betreffende lid excuses aangeboden en er is per direct gestart met overleg met de webmaster om deze afspraak na te komen. Binnenkort kunt u de ontwikkeling daarvan volgen op de website. Ook hierover zult u tijdens de komende ledenvergadering in december nader worden geïn-formeerd.

Namens het bestuur
Leo Elders, voorzitter NVKA

NVKA Nieuwsbrief 2016 nr 2

Herhaalde oproep ledenvergadering NVKA 2016
De ledenvergadering over 2015 die normaal gehouden zou worden in december 2015 kon helaas door omstandigheden niet doorgaan. De ledenvergadering van de NVKA wordt daarom gehouden op vrijdag 17-6-2016 en gaat vooraf aan de Heijermanslezing. Meldt u aan via de link: http://www.nvka.nl/formulier/aanmeldenalv.html. Voor de inhoud van de ledenvergadering waaronder de bestuursverkiezing kunt u terecht op de website van de NVKA: www.nvka.nl

De ledenvergadering wordt gehouden van 11:15-12.45 uur en is inclusief de lunch. Het onderwerp van de Heijermanslezing is overigens “Psychische beroepsziekten. Goed toegerust en niet uitgeblust". Deze lezing vindt eveneens plaats op vrijdag 17 juni en wel van 13:15 tot 17:00, locatie Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, collegezaal 1. Voor de aanmelding zie: http://www.beroepsziekten.nl/ncvb/aanmelden-heijermanslezing-17-juni-2016

Graag zien wij u allen op 17 juni op de ledenvergadering.

Namens het bestuur
Leo Elders, voorzitter NVKA

NVKA Nieuwsbrief 2016 nr 1

Teleurstellend begin 2016
Minister Asscher heeft eind 2015 in zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangegeven wat zijn standpunt is over de klinische Arbeidsgeneeskunde:

'In een aantal gevallen handelt de klinisch arbeidsgeneeskundige ook om niet. Een toereikende financiering ontbreekt dan. In het onderzoek wordt voorgesteld om een pilot te starten met het oog op structurele financiering van de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg. Het vakgebied van de klinisch arbeidsgeneeskundige is evenwel in ontwikkeling. Er is (nog) geen sprake van een erkend beroep met een afgebakend werkterrein en een duidelijke positionering. De 150 leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) hebben een diverse achtergrond. Er zijn nu geen vastgestelde opleidingseisen, professionele standaarden, toetsing en evaluatie. Het is van belang dat deze kwaliteitscirkel tot stand wordt gebracht door de beroepsgroep en de centra waar ze werkzaam zijn. Wel is zeer recent een beroepsprofiel opgesteld (NVKA, 2015).

Ik zie het mogelijk belang van de klinische arbeidsgeneeskundige bij het onderkennen en behandelen van complexe arbeidsgerelateerde aandoeningen. Het is belangrijk dat zij de professionalisering van hun beroepsgroep zelf oppakken. In het overleg met betrokken partijen zal ik de onbekendheid van de beroepsgroep agenderen. In de voorgenomen voorlichting en communicatie rond het wetsvoorstel arbeidsgerelateerde zorg zal ik aandacht geven aan de klinische arbeidsgeneeskundige.'


Tot op heden is van deze intentie om aandacht te geven aan de klinische arbeidsgeneeskunde niets terecht gekomen. Ook in het recente voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandigheden-wet komt de klinisch arbeidsgeneeskundige niet voor. Kortom uit het oog uit het hart. Om ons zelf weer op de kaart te zetten is het daarom van belang om dat als gemeenschappelijk doel te zien voor de komende jaren

2016 ... vraagt actie voor ontwikkeling beroepsgroep
Zoals hierboven te lezen valt moet de NVKA zelf de professionalisering oppakken. Dat vraagt om een investering van de leden. Door sponsoring kon een beroepsprofiel worden opgesteld maar nu moeten we verder werken aan vastgestelde opleidingseisen, professionele standaarden, toetsing en evaluatie. Het bestuur is van mening dat dit dan ook het hoofdthema moet worden voor het komende jaar. Dit zal in de komende ledenvergadering dan ook worden voorgelegd aan de leden.

Ledenvergadering NVKA 2016
De ledenvergadering over 2015 die normaal gehouden zou worden in december 2015 kon helaas door omstandigheden niet doorgaan. De ledenvergadering van de NVKA wordt nu gehouden op vrijdag 17-6-2016 en gaat vooraf aan de Heijermanslezing. Meldt u aan via de link. De ledenvergadering wordt gehouden van 11:15-12.45 uur en is inclusief de lunch. Het onderwerp van de Heijermanslezing is overigens “Psychische beroepsziekten". Deze lezing vindt eveneens plaats op vrijdag 17 juni en wel van 13:00 tot 17:00, locatie Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, collegezaal 1. Voor de aanmelding is het nog even wachten op de link met de website van de NCVB.

Bestuursverkiezing
Volgens akte van oprichting, artikel 7, heeft een bestuurslid een zittingsperiode van 4 jaar en is hij of zij terstond herkiesbaar. Voor alle bestuursleden met uitzondering van Teake Pal geldt dat zij deze termijn van 4 jaar hebben afgerond. Twee bestuursleden, Harma Stenveld en David Bruinvels, hebben te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. De twee andere bestuurs-leden: Leo Elders en Roy Gerth van Wijk hebben zich wel herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van 4 jaar in respectievelijk de positie van voorzitter en penningmeester.

Nieuwe bestuursleden
Omdat het bestuur er naar streeft om op volle sterkte te blijven heeft zij gemeend om reeds een werving te starten naar twee nieuwe bestuursleden. Dat is succesvol verlopen. Het bestuur stelt daarom tijdens de ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden voor en wil dit nu reeds kenbaar maken aan de leden.

Het eerste lid betreft Thomas Rustemeyer
~Thomas Rustemeyer (1967) is hoogleraar dermato-allergologie en arbeidsdermatologie aan het VUmc in Amsterdam. Zijn opleiding tot dermatoloog begon hij aan de kliniek van Peter Frosch in Dortmund, Duitsland, waar zijn belangstelling voor arbeidsgebonden huidklachten gewekt werd. Met het voortzetten van zijn opleiding op de afdeling dermatologie van het VUmc verdiepte hij zijn kennis en interesse in op dit aandachtsgebied. Sinds zijn leermeester Derk Bruynzeel in 2008 met emeritaat ging volgde hij prof. Bruynzeel als hoofd van de unit dermato-allergologie & arbeidsdermatologie op. In de hierop volgende jaren kon de afdeling verder groeien en werd tot een van de grootste afdelingen in Europa. Hij is actief in diverse Europese en nationale wetenschappelijke verenigingen en werkgroepen. Hij is auteur van meer dan 100 publicaties en principal editor van het driedelige standaardwerk van beroepsgebonden huid-klachten “Kanerva’s Occupational Skin Diseases”.

Het tweede lid betreft Cobi Oostveen
~Na mijn studie geneeskunde in Groningen heb ik de tropenopleiding gedaan. Van 1991 tot en met 1997 heb ik als tropenarts gewerkt in Tanzania. Terug in Nederland ben ik gaan werken bij een arbodienst en heb de opleiding tot bedrijfsarts gedaan aan de SGBO in Nijmegen.
Momenteel werk ik bij een grote interne arbodienst als bedrijfsarts en trainer in het vitaliteits-programma. Daarnaast ben ik enkele uren per week werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts.
In 2012/2013 heb ik aan de NSPOH de opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie gevolgd.
Een BACO is een gespecialiseerde bedrijfsarts op het gebied van de oncologie, werkzaam op het snijvlak van de eerste en tweede lijn, naast de klinisch arbeidsgeneeskundige, die veelal alleen in de tweede lijn werkt. Een enkele BACO ontwikkelt zich daadwerkelijk tot klinisch arbeidsgeneeskundige. Als bedrijfsartsconsulent oncologie wil ik het aanspreekpunt zijn voor collegae, werkgevers, medewerkers en zorgverleners betreft het thema “kanker en werk”.
De specifieke problematiek waarmee mensen met kanker te maken krijgen, vraagt een stukje extra expertise. Met de vormgeving van de functie van de BACO komt die expertise beschikbaar.
In het ideale plaatje is de BACO in de toekomst aanwezig op verschillende plekken als aan-spreekpunt voor problematiek rondom het thema “kanker en werk”: binnen de multidisci-plinaire teams van ziekenhuizen en revalidatieklinieken, binnen arbodiensten, als zelfstandig specialist of via IKA-NED. Zo ver is het nog lang niet. Zo is de financiering nog een probleem.
In 2013 hebben we als BACO’s het “Platform bedrijfsartsconsulenten oncologie” opgericht. Sinds medio 2014 ben ik voorzitter van dit Platform. De BACO is een nieuwe groep binnen de NVKA. Graag wil ik deze groep vertegenwoordigen en me ook binnen de NVKA inzetten voor de ontwikkeling van de positie van de BACO.

Artikel 7 van de akte van oprichting biedt ook de mogelijkheid aan de ledenvergadering om andere leden voor te stellen en hun kandidatuur in stemming te brengen. Dit zal tijdens de ledenvergadering van 17-6-2016 ook tot de mogelijkheden behoren.

NVKA jaarcongres op 7-10-2016
Op vrijdag 7 oktober vindt het negende jaarcongres plaats van de NVKA. Markeer deze datum alvast in uw agenda. Het congres heeft als onderwerp: allergologie en werk. We zijn als bestuur op zoek naar een geschikte locatie in het midden van het land die past bij het onderwerp en voor iedereen goed bereikbaar is.

Namens het bestuur
Leo Elders, voorzitter NVKA

NVKA contact gegevens

Correspondentieadres | Secretariaatsbureau NVKA
Bernie Duivens
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
040 - 20 94 035
secretariaat@nvka.nl


Contactpersoon Bestuur:
Theo Senden (voorzitter)
06 - 0611724044
info@nvka.nl