BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Welkom op de BACO website

Laatste nieuws

Dit artikel artikel is in april gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Dit artikel verscheen in Oncologica, het tijdschrift van V&VN Oncologie.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
De BACO’s Cobi Oostveen en Ton Jenner schreven, samen met revalidatiearts Bas van de Weg, bijgaand artikel. Dit artikel is gepubliceerd in Medisch Contact.
Er wordt beschreven dat cognitieve klachten een duurzame werkhervatting vaak in de weg staan. Cognitieve revalidatie ondersteunt mensen met en na kanker om beter te gaan functioneren in dagelijks leven en werk.
De rol van de revalidatiearts, de bedrijfsarts en de BACO wordt besproken. Een goede samenwerking is essentieel.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Nationaal Actieplan Kanker en Leven gelanceerd

Op 11 september heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care het Nationaal Actieplan Kanker & Leven tijdens een online congres gelanceerd.
Omdat leven met en na kanker over meer gaat dan overleven. Het Actieplan is te vinden op: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

[klik op de afbeelding om het persbericht te lezen]

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.
Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Binnen deze Taskforce zijn collegae Desiree Dona, Liesbeth van Wildenberg en Cobi Oostveen actief. In dit plan is beschreven op welke wijze de (na) zorg voor mensen met kanker vanaf de diagnose beter vorm kan krijgen. Doel hiervan is de (late) gevolgen van de kanker of de behandeling ervan zo veel mogelijk te voorkomen. Verlies van werk is één van deze gevolgen. We vinden het daarom heel belangrijk dat “Aandacht voor werk vanaf de diagnose” is opgenomen als doel in dit plan. De financiering van de arbeidsgerelateerde zorg: financiering van de Arbeidsgeneeskundige in de tweede lijn en de BACO in de eerste lijn worden benoemd als één van de weg te nemen financiële drempels. Bij de lancering waren online ook verschillende politici betrokken. De urgentie van het belang van aandacht voor arbeid vanaf de diagnose groeit.
We zijn er nog niet, maar er is met dit NAP wel een belangrijke stap gezet.

Download onderstaande pdf.
Stacks Image 133
De rol van de bedrijfsarts consulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum

In het decembernummer van het tijdschrift voor Psychosociale Oncologie schreven Cobi Oostveen en Ton Jenner het artikel “de rol van de bedrijfsartsconsulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum”.
Zij benadrukken het belang van samenwerking tussen de verschillende zorgverleners als voorwaarde voor het leveren van adequate zorg aan de werkende met kanker.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Op 15 november 2018 vond het Fit for Work Politiek Ontbijt Werkbehoud bij kanker plaats.
Met onder meer Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, vakbonden, patiënten- en werkgeversorganisaties voerden we het gesprek over mogelijke maatregelen om mensen die werken en kanker krijgen, beter aan het werk te houden. Zoals de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op de poli en een no-risk polis voor MKB werkgevers.

Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van Fit for Work.

Via deze link zijn tevens de presentaties, position paper, foto’s, het persbericht en enkele artikelen over de bijeenkomst te downloaden.

Fit for Work zet zich in voor hoe we werkbehoud bij kanker structureel en vanzelfsprekend voor elkaar kunnen krijgen.
Zodat meer mensen met kanker of een andere ingrijpende ziekte aan het werk kunnen blijven.

Via deze link is op de site van fit for work tevens informatie te vinden over het project Target@work-onco