NVKA
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Welkom bij de NVKA

Stacks Image 132
Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 8 februari 2022

Het bestuur heeft besloten om de ALV te houden op 8 februari 2021. Het onderwerp is hersenletsel en werk.
De ALV wordt gecombineerd met een wetenschappelijk gedeelte. Er is accreditatie aangevraagd voor 2 punten.
Deelname zal gratis zijn. De ALV zal plaatsvinden vanaf 17:30 uur. Na een dinerpauze zullen twee sprekers een presentatie verzorgen van een uur. Door de ALV vroeg in de avond te houden wordt zo min mogelijk het dagprogramma van u als NVKA lid belast. In de eerste week van januari 2022 ontvangt u meer informatie over de ledenvergadering.

Meer informatie vindt u op de ALV pagina (hier).
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via de contact pagina.
Stacks Image 141
Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op motie klinisch arbeidsgeneeskundige zorg (motie van Weyenberg)

De factor arbeid is van belang in de reguliere zorg. De motie van het tweede kamerlid Van Weyenberg c.s. richt zich in dit verband op de vraag hoe de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in meer zieken[1]huizen integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere oncologische zorg en hoe deze zorg passend kan worden gefinancierd. In reactie op de motie van Van Weyenberg heeft minister Koolmees van SZW aanreegven dat er stappen moeten worden gezet om dit te regelen (zie de brief Toekomst arbeidsgerelateerde zorg, brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Verschillende partijen zijn hiermee bezig. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VWS en SZW, de voorzitters van de NVAB en de NVKA (8-9-2021 en 2-11-201). Tevens zijn vertegenwoordigers van het Radboud UMC betrokken. In januari 2022 worden de gesprekken voortgezet.
Stacks Image 138
Skin Care webinar

Op donderdag 8 juli a.s. vindt van 16.00 - 18.20 uur een webinar plaats georganiseerd door (Arbeids)dermatologie & Arbodienst Amsterdam UMC in samenwerking met PGP.
Onderwerp: Huidproblemen tijdens Covid-19 pandemie; bescherm (ook) de huid van werkend Nederland!
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Stacks Image 135
NVKA ALV 2020

De algemene ledenvergadering (ALV) 2020 zal worden gehouden op woensdag 3-2-2021 van 17:45-21:00 uur
Locatie: via EPS 2.0 ondersteunde online ALV

Agenda vindt u op de ALV 2020 pagina.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 18:00-19:00 volgt het wetenschappelijke gedeelte van 19:00-21:00 uur.

U moet zich voor de ALV aanmelden via het aanmeldformulier. Wij heten u van harte welkom op de ALV en zien met belangstelling uw aanmelding tegemoet.
Stacks Image 128
Nationaal Actieplan Kanker en Leven gelanceerd

Op 11 september heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care het Nationaal Actieplan Kanker & Leven tijdens een online congres gelanceerd.
Omdat leven met en na kanker over meer gaat dan overleven. Het Actieplan is te vinden op: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

[klik op de afbeelding voor meer informatie op de BACO website.]

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.
Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Binnen deze Taskforce zijn collegae Desiree Dona, Liesbeth van Wildenberg en Cobi Oostveen actief. In dit plan is beschreven op welke wijze de (na) zorg voor mensen met kanker vanaf de diagnose beter vorm kan krijgen. Doel hiervan is de (late) gevolgen van de kanker of de behandeling ervan zo veel mogelijk te voorkomen. Verlies van werk is één van deze gevolgen. We vinden het daarom heel belangrijk dat “Aandacht voor werk vanaf de diagnose” is opgenomen als doel in dit plan. De financiering van de arbeidsgerelateerde zorg: financiering van de Arbeidsgeneeskundige in de tweede lijn en de BACO in de eerste lijn worden benoemd als één van de weg te nemen financiële drempels. Bij de lancering waren online ook verschillende politici betrokken. De urgentie van het belang van aandacht voor arbeid vanaf de diagnose groeit.
We zijn er nog niet, maar er is met dit NAP wel een belangrijke stap gezet.
Stacks Image 122
BACO: De rol van de bedrijfsarts consulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum

In het decembernummer van het tijdschrift voor Psychosociale Oncologie schreven Cobi Oostveen en Ton Jenner het artikel “de rol van de bedrijfsartsconsulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum”.
Zij benadrukken het belang van samenwerking tussen de verschillende zorgverleners als voorwaarde voor het leveren van adequate zorg aan de werkende met kanker.

[klik op de afbeelding om naar de artikelen van BACO te gaan]
Stacks Image 116
BACO: Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met en na kanker!

Voor de Special Kanker en Werk van het TBV van oktober 2019 schreven Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona het Artikel: “Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met kanker!”
Hierin gaan ze in op de resultaten van de enquête “doneer je ervaring” van NFK. Dit artikel vindt u onder artikelen op de BACO-pagina.

[klik op de afbeelding om naar de artikelen van BACO te gaan]
Stacks Image 107
BACO in het nieuws
Onlangs is in het tijdschrift “Oedeem en Oncologie” een artikel verschenen van bedrijfsartsonsulenten oncologie Ton Jenner en Cobi Oostveen. Dit artikel vindt u onder artikelen op de BACO-pagina.

Ook is hier een interview te vinden met Desiree Dona in het kader van het bewustzijns project “Doelmatige zorg”. Hierin wordt beschreven wat het belang is van het hebben van een arbeidsgeneeskundige als medebehandelaar in het multidisciplinair team in de kliniek.

Ga naar de artikel pagina van BACO
Stacks Image 59
Beroepsprofiel van de Klinisch-arbeidsgeneeskundige
Download het beroepsprofiel
Stacks Image 62
Kamerbrief bij drie rapporten arbeidsgerelateerde zorg.
Eind november 2015 werden door Minister Asscher (SZW) drie rapporten naar de Tweede Kamer gezonden waarvan één geheel gewijd was aan de klinische arbeidsgeneeskunde (zie bijlage 1).

Zie onderstaande links naar de kamerbrief en de drie rapporten die zeer lezenswaardig zijn. Wij hopen op een positief advies van de Tweede Kamer in 2016.
2015/11/27/kamerbrief-bij-drie-rapporten-arbeidsgerelateerde-zorg
2015/11/27/bijlage-1-onderzoek-klinische-arbeidsgeneeskunde
2015/11/27/bijlage-2-verkenning-kennisinfrastructuur-arbeid-zorg
2015/11/27/bijlage-3-de-instroom-van-bedrijfsartsen
Stacks Image 65
BACO: Artikel TBV
De rol van bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) bij re-integratie van werknemers met kanker.

Download het artikel