congres
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

NVKA congres

Jaarlijks organiseert de NVKA een congres waar een onderwerp wordt belicht.

Overzicht NVKA congressen

Werkgerelateerde longaandoeningen
18 oktober 2019

Ziek door het beroep en dan? Diagnostiek, interventie en preventie bij beroepsziekten
12 oktober 2018

Chronisch ziek en werk
13 oktober 2017

Allergie en werk

7 oktober 2016

Hoofd-Zaken
25 september 2015

Revalideren naar/door Participeren
26 september 2014

Klinische arbeidsgeneeskunde in de agrarische en groene sector
27 september 2013

KANS, Klachten van Arm, Nek en Schouders
8 september 2012

Met het oog op werk; vergrijzing, oogheelkundige problemen en oplossingen in de werksituatie
30 september 2011

Ziek door werk, de kliniek van blootstelling door stoffen in het beroep
30 september 2010

Psychische aandoeningen en Arbeid; Cure and care: mind your work
10 september 2009

Zorg voor arbeid in de kliniek
28 augustus 2008
Stacks Image 83

2019 NVKA congres Werkgerelateerde longaandoeningen

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.
Stacks Image 133
Jaarlijks sterven 3.000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk. Veel patiënten met gezondheidsklachten realiseren zich niet dat deze worden veroorzaakt door het werk. Bij ca 15% van patiënten met astma en COPD spelen werkgerelateerde factoren een rol. Dit congres wil een bijdrage leveren aan de kennis over alles wat met longaandoeningen en werk te maken heeft zoals, beroepslongzieken, behandeling en toekomstige ontwikkelingen. Alles moet immers in het werk worden gesteld om deze aandoeningen bij werknemers op te sporen zodat verergering van klachten wordt voorkomen en adequate maatregelen kunnen worden ingezet. Daarnaast beogen we een betere samenwerking te bereiken tussen zorgverleners en bedrijfsartsen.
Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met De Long Alliantie Nederland (LAN).

De verschillende sprekers op dit congres zullen ingaan op interessante aspecten die het onderwerp nader onderbouwen. Op de voorgrond staat kennisoverdracht naast een praktische uitwerking voor de eerstelijns en de tweedelijns arbozorg. Diagnostiek bij werknemers met een werkgerelateerde longaandoening vraagt namelijk om samenwerking met specialisten uit de kliniek. Daarna moet de meest geschikte interventie worden gekozen die moet leiden tot optimale preventie op individueel en groepsniveau. De klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug slaan tussen curatieve zorg enerzijds en eerstelijns arbozorg anderzijds. Het moet echt beter en het kan ook beter.

Doel van het congres
Optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de arbozorg en het curatieve circuit gericht op het voorkomen van werkgerelateerde longaandoeningen, de diagnostiek ervan, het inzetten van de juiste interventies en de ondersteuning van de re-integratie van werkenden met vele soorten longaandoeningen.
Tijdens het congres wordt ingezoomd op deze aandoeningen. Uit de presentaties zal het nut en de noodzaak blijken van arbocuratieve samenwerking. Implementatie daarvan is een topprioriteit in de reguliere en arbozorg. Elke nieuwe longaandoening is er immers één teveel!

Locatie
Het congres vindt plaats in Conferentiecentrum Woudschoten. Woudenbergseweg 54,
3707 HX Zeist. T: 0343-492492. Voor route beschrijving zie: www.woudschoten.nl

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden van de NVKA € 200,-, voor niet leden € 275,- en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief van € 100,-.

Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2019 aanmeldt krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

Accreditatie wordt aangevraagd voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en oncologen.

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.

Klik op de folder om de laatste versie te downloaden. Op pagina 2 van de download staat het programma.

2018 NVKA congres Ziek door het beroep en dan? Diagnostiek, interventie en preventie bij beroepsziekten

Stacks Image 182
Jaarlijks worden er door bedrijfsartsen meer dan 6000 beroepsziekten gemeld, waarbij psychische beroepsziekten, beroepsziekten van het bewegingsapparaat en het gehoor boven aan staan. Zoals bekend, is er om meerdere redenen sprake van een grote mate van onderrapportage, waarbij het lastige van het leggen van de causale relatie tussen de aandoening en het werk er één is.
Maar eenmaal de diagnose beroepsziekte gesteld, is de volgende vraag, welke interventie is er bij deze patiënt nodig en welke preventieve maatregelen zijn aangewezen om nieuwe gevallen te voorkomen? Wat weten we eigenlijk over het beloop en reintegratie bij diverse beroepsziekten? Wat weten we verder over de effectiviteit van preventieve maatregelen?

Het directe belang van de zieke werknemer maar ook van diens eveneens blootgestelde collega’s is hierbij in het geding. Er ligt daarmee een uitdaging voor de zorg in het algemeen en de bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige in het bijzonder om arbozorg zo te organiseren dat risico’s voor de gezondheid tot een minimum worden beperkt en terugkeer naar werk wordt bevorderd. Het is essentieel dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdient.

De verschillende sprekers op dit congres zullen hierover hun licht laten schijnen. Daarbij wordt ook de juridische kant niet vergeten. Op de voorgrond staat visualisatie en een praktische uitwerking voor de eerstelijns en de tweedelijns arbozorg. Diagnostiek bij werknemers met een beroepsziekte vraagt namelijk om samenwerking met specialisten uit de kliniek. Daarna moet de meest geschikte interventie worden gekozen die moet leiden tot optimale preventie op individueel en groepsniveau. De klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug slaan tussen curatieve zorg enerzijds en eerstelijns arbozorg anderzijds. Het moet echt beter en het kan ook beter.

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden van de NVKA € 200,-, voor niet leden € 275,- en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief van € 100,-.

Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2018 aanmeldt krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.

Klik op de folder om de laatste versie te downloaden. Op pagina 2 van de download staat het programma.

2017 NVKA congres Chronisch ziek en werk

Stacks Image 165
Op vrijdag 13 oktober 2017 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) haar tiende jaarcongres. Het congres is getiteld Chronisch ziek en werk.

‘Het aantal mensen met een chronische aandoening in de Nederlandse beroepsbevolking neemt toe. De gevolgen van chronische aandoeningen voor arbeidsparticipatie is dan ook een thema dat in toenemende mate aandacht behoeft. Omdat veel mensen niet één maar meerdere chronische aandoeningen hebben en omdat mensen met verschillende typen chronische aandoeningen vaak met gelijksoortige problemen op het gebied van arbeid kampen, is er behoefte aan een ziekte-overstijgende richtlijn. Daarnaast komt de rol van de werk(zoek)ende in het proces van terugkeer naar, of zoeken van werk steeds centraler te staan’, aldus de richtlijn Chronisch zieken en werk uit 2016.

Op dit congres zullen verschillende sprekers hun licht laten schijnen over de gevolgen van het hebben van een chronische ziekte voor werk en interventies om arbeidsparticipatie te bevorderen. Dat gebeurt enerzijds via presentaties waarbij stil gestaan wordt bij veel voorkomende chronische aandoeningen. Anderzijds is er aandacht voor een praktische uitwerking voor de eerstelijns arbozorg. Begeleiding van werknemers met chronische aandoeningen vraagt om samenwerking met specialisten uit de kliniek. De klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug slaan tussen curatieve zorg enerzijds en arbozorg anderzijds.
Arbocuratieve samenwerking is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg gericht op arbeidsparticipatie en dat is tevens een belangrijk leerdoel van dit congres.

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden van de NVKA € 200,-, voor niet leden € 275,- en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief van € 100,-.

Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2017 aanmeldt krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.

Klik op de folder om de laatste versie te downloaden. Op pagina 2 van de download staat het programma.

2016 NVKA congres Allergie en werk

Stacks Image 119
Op vrijdag 7 oktober 2016 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) haar negende jaarcongres. Het congres is getiteld Allergie en werk.

De prevalentie van allergische aandoeningen is de afgelopen decennia fors toegenomen. Met name de prevalentie van allergische rhinitis, astma en eczeem is hoog. Het is dan ook niet verrassend dat deze allergische aandoeningen in het werk een belangrijke en een vaak onderschatte rol spelen. Daarnaast kunnen bepaalde vormen van allergie zich manifesteren als interstitiële longaandoeningen en zelfs beroepsgebonden anafylaxie.

Allergische aandoeningen hebben vaak een grote invloed op het dagelijkse leven, school en werk. De socio-economische impact is hoog. De diagnostiek en management van werkgerelateerde allergieën is vaak complex. Kennis van de vele potentiële allergenen, triggers en hun blootstelling is noodzakelijk. Het vaststellen van causale factoren is vaak ingewikkeld. Veelal is het een arbeidsintensief proces. Voor een aantal triggers – bijvoorbeeld laag moleculaire stoffen die astma kunnen veroorzaken - zijn de diagnostische mogelijkheden beperkt. Ook is vroege detectie van allergieën niet altijd eenvoudig, terwijl te laat ingrijpen – met name astma – leidt tot irreversibele veranderingen. Luchtweg- en huidklachten kunnen door het werk ontstaan maar ook onder invloed van het werk verergeren. Minstens zo belangrijk is dat een onderscheid gemaakt wordt tussen werkelijke en vermeende allergieën. Daarnaast kunnen andere omgevingsfactoren dan allergenen een invloed hebben op het werk.

Het zal duidelijk zijn dat de complexiteit van allergische aandoeningen in en door het werk nauwe samenwerking vereist tussen de klinisch- en arbeidsgeneeskundige, de bedrijfsarts en medisch specialist. Ook samenwerking tussen medisch specialisten – allergologen, dermatologen en longartsen – onderling is van groot belang.

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden van de NVKA € 150,-, voor niet leden € 225,- en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief van € 100,-.

Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 15 augustus 2016 aanmeldt krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.

Klik op de folder om de laatste versie te downloaden. Op pagina 2 van de download staat het programma.

2015 NVKA congres Hoofd-Zaken

Stacks Image 122
Op vrijdag 25 september 2015 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeids-geneeskunde (NVKA) haar achtste jaarcongres. Het congres is getiteld Hoofd-Zaken.
Van oudsher is de geneeskunde vooral gericht geweest op de fysieke kant van het vak. Wat zich in het hoofd afspeelde was echter lange tijd een onbegrepen gebied binnen de geneeskunde. Pas in de afgelopen decennia is door ontwikkelingen in o.a. de pathologie, radiologie, farmacologie en neuro-chirurgie veel kennis ontstaan over ziekteprocessen die zich in het hoofd afspelen. Termen als hoofdpijn, migraine en duizeligheid kent overigens iedereen. Maar wat betekent dit concreet voor de werknemer op de werkvloer en zeker even belangrijk: wat moet de bedrijfsarts of verzekeringsarts weten om in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen hoofd- en bijzaken goed van elkaar te kunnen scheiden.
De verschillende sprekers op dit congres krijgen de gelegenheid om daar hun licht over te laten schijnen. Dat gebeurt enerzijds via presentaties waarbij verschillende deelgebieden in de genees-kunde stil staan bij verschillende typen hoofd- aandoeningen. Anderzijds staat ook een praktische uitwerking voor de eerstelijns arbozorg op de voorgrond. Begeleiding van werknemers met hoofd-gerelateerde problemen vraagt echter om samenwerking met specialisten uit de kliniek. De klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug slaan tussen curatieve zorg ener-zijds en arbozorg anderzijds.
Om de samenhang met de kliniek te onderstrepen wordt dit congres georganiseerd in samenwerking met Rijndam Arbeidsrevalidatie, onderdeel van Rijndam Revalidatiecentrum Rotterdam.
Accreditatie wordt aangevraagd voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, revalidatieartsen en neurologen.

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden van de NVKA € 150, voor niet leden € 225 en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief van € 100.

Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2015 aanmeldt krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.

Klik op de folder om de laatste versie te downloaden. Op pagina 2 van de download staat het programma.

2014 NVKA congres Revalideren naar/door Participeren

Stacks Image 125
Op vrijdag 26 september 2014 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeids-geneeskunde (NVKA) haar zesde jaarcongres. Het congres is getiteld Revalideren naar/door Participeren.
Er bestaan veel raakvlakken tussen de revalidatiegeneeskunde en arbeidsgeneeskunde. Beide richten zich toch vooral op functioneel herstel en hanteren in de probleemanalyse vergelijkbare denkmodellen. Terugkeer naar werk mag binnen de revalidatiegeneeskunde dan ook als een belangrijke uitkomst van in te zetten interventies gezien worden, terwijl in dat kader ook objectivering van de belastbaarheid in relatie tot specifieke taakeisen aandacht verdient.
Hoe krijgt aandacht voor werk binnen verschillende gebieden van de revalidatiegeneeskunde gestalte? Of anders gesteld in hoeverre krijgt de klinische arbeidsgeneeskunde er vorm?
De verschillende sprekers krijgen tijdens dit congres de gelegenheid om daar hun licht over te laten schijnen. Dat gebeurt enerzijds via presentaties waarbij revalidatiegeneeskunde bij een aantal verschillende type aandoeningen centraal staat. Maar daarnaast willen we ook stil staan bij de bijzondere aspecten van revalidatie in een aantal specifieke beroepen.
Klinische arbeidsgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde een geïntegreerd geheel of zijn er nog participatiewensen over? Aan het einde van deze dag mag u het antwoord geven.
Deze nascholing is geaccrediteerd met 6 punten door zowel de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)en Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen).

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden van de NVKA € 150, voor niet leden € 225 en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief van € 100.

Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2013 aanmeldt krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

U kunt u zich voor het bijwonen van het congres opgeven met het aanmeldingsformulier congres.

Klik op de folder om de laatste versie te downloaden. Op pagina 2 van de download staat het programma.